vivai sapienza

UN PO DI POESIA

Unni giri giri cecchi e vai

n'ta tutti li punti ci su vivai,

ma ci ne unu patticolari

a Mascalucia u po' truvari

acchianannu o rittu po portichettu

senti profumu zagara e mughettu

e lu vivaiu ri Sapienza

l'omu giustu cu tanta spirienza,

su cecchi pianti patticulari

sulu ni Sapienza, i po' attruvari

ciavi pianti ri tutti maneri

pà soggira, a nora e u cavaleri,

aranci, limoni e mannarini

girasa, nespuli e clementini

accattunu tutti, ri tutti i quatteri

accatti, na vota e ci tonni arreri

non vi scantati, c'è Sapienza

su naviti soddi, vi fa crirenza

Sapienza, ti rici chiddu c'àffari

ogni pianta, unni là chiantari

chista o friscu, chista o suli

pi non peddiri mai culuri

su ci su pianti dilicati

su comu picciriddi, né strapazzati

i cocus a giru, a sterlizia n'tà agnuni

e tutti i rosi d'avanti o baccuni

miscugghiu ri pianti a fantasia

pè miriusi cà l'anu cummia

e nà camelia ci metu macari

raccussi i fazzu ammalignari

vi lu ripetu e vi lu ricu

Sapienza e n'amicu

su piccasu u vuliti attruvari

chistu e u nummuru e putiti chiamari.

Cu tantu affettu

e tanta stima vi saluta

u Gianni Missini

su piccasu mi vuliti attruvari

sugnu n'ti Sapienza ca stai

ennu accattari.

 

Cav. Giovanni Messina

 

Share by: